Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  LABOTEKA.COM
1. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2.    Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://laboteka.com
5.    Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Enan S.A. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
2. Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://laboteka.com i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.    Sklep internetowy, działający pod adresem: https://laboteka.com ,prowadzony jest przez ENAN S.A. ul. Strefowa 4, 58-200 Dzierżoniów.
3.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
1.    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
2.    warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
3.    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
4.    zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
5.    Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Wymagana jest przeglądarka internetowa w następującej wersji: Google Chrome w wersjach wyższych od 30, Mozilla Firefox w wersjach wyższych od 30, MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych, Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych, Opera w wersjach wyższych od 30, Safari w wersjach wyższych od 7, Dodatkowo strona jest funkcjonalna w następujących wersjach przeglądarek na urządzeniach mobilnych: IOS Safari w wersji 8 i wyższych, Android w wersjach wyższych od 4.4, Blackberry w wersji 10 i wyższych, Opera Mobile w wersjach wyższych od 12, Android Chrome w wersji 62 i wyższych.
6.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Enan S.A. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego https://laboteka.com do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
7.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://laboteka.com oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
2.    Klient zobowiązany jest do:
1.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
2.    korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3.    korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://laboteka.com, dokonać wyboru dostępnych produktów lub zestawów produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3.    Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk  „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
1.    przedmiotu zamówienia,
2.    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
3.    wybranej metody płatności,
4.    wybranego sposobu dostawy,
5.    w celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”–  Dane zamawiającego imię nazwisko/nazwa firmy, aktualny adres dostawy, punkt odbioru zamówienia (jeśli wysyłka z wykorzystaniem InPost paczkomaty), nr telefonu i adres e-mail.
6.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Enan S.A. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7.    Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Holland & Barrett potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8.    Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
9.    Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Dostawa
1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2.    Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub usługą InPost paczkomaty. Koszty dostawy kurierskiej wynoszą 15 zł przy wersji za pobraniem i 10 zł przy płatności przed wysyłką. W przypadku wysyłki InPost koszt wynosi 8.99 zł. Wysyłka jest darmowa przy zamówieniu powyżej 300 zł brutto i przedpłacie. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
3.    Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 15 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
6. Ceny i metody płatności
1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2.    Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
1.    przelewem na numer konta bankowego PL 13 1500 1764 1217 6005 7115 0000
2.    płatnością za pośrednictwem systemu Dotpay w tym zakupów z odroczonym terminem płatności. Aby skorzystać z odroczonej płatności, kwota za zakupy musi mieścić się w przedziale od 100 do 2000 zł.
7. Prawo do odstąpienia od umowy
1.    Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru towaru przez Klienta.
2.    Poinformuj o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres ENAN S.A., ul. Strefowa 4, 58-200 Dzierżoniów lub pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@laboteka.com). Wzór formularza odstąpienia od umowy znajdziesz poniżej.
3.    Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie: https://laboteka.com.
4.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.    Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
6.    Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”.
8. Skutki odstąpienia od umowy
1.    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
2.    Produkt zwracany należy odesłać lub przekazać do sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
9. Reklamacje dotyczące Towarów
1.    Enan S.A jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@laboteka.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.  
10.Zwrot towaru w terminie 180 dni
1.       Zasady opisane w niniejszym punkcie nie stanowią procedury reklamacyjnej i nie wyłączają ani nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub z tytułu gwarancji jakości (w zakresie towarów objętych gwarancją jakości).
2.       Zwrot towaru w terminie 180 dni jest opcją dodatkową dedykowaną dla podmiotów gospodarczych posiadających konto zarejestrowane na firmę w sklepie internetowym https://laboteka.com.
3.       Na zasadach określonych w niniejszym podmiot gospodarczy ma prawo do zwrotu pełnowartościowego towaru zakupionego w Sklepie, bez podania przyczyny, w terminie 180 dni od dnia dokonania zakupu tego towaru (tj. od dnia wskazanego na fakturze VAT jako data sprzedaży).
4.      Zwrot towaru polega na złożeniu przez Klienta oświadczenia o chęci skorzystania z opcji „Zwrot towaru” za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  https://laboteka.com po zalogowaniu się na swoje konto.
5.      Klient korzystający z opcji „Zwrot towaru” zobowiązany jest dostarczyć zwracany towar na swój koszt na adres ENAN S.A., ul. Strefowa 4, 58-200 Dzierżoniów. Towar można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
6.       Paczka ze zwracanym towarem musi posiadać informację pozwalające zidentyfikować zwrot ( informację do jakiego nr faktury zakupu towar jest zwracany ).
7.      Zwracany towar nie może posiadać krótszego niż 180-cio dniowy termin przydatności do spożycia. Jeżeli termin zwracanego towaru jest krótszy niż 180 dni wówczas Sklep może odmówić realizacji opcji zwrotu.
8.      Zwracany towar musi być w stanie idealnym ( oryginalne, nieuszkodzone, nieotwierane i niezniszczone opakowanie).
9.       Zwrot wartości zapłaconej ceny następuje po weryfikacji jakości zwróconego towaru w terminie do 7 dni licząc od daty dostarczenia towaru na adres Sklepu.
10.   Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zwrotu towaru niespełniającego kryteria zwrotu. W przypadku niespełnienia jakościowych wymogów zwracanego towaru klient zostanie o tym fakcie poinformowany, a zwracany towar zostanie odesłany do Klienta.
11.   Na zwracany towar zostanie wystawiona korekta do dokumentu sprzedaży.
12.   Zwrot wartości zapłaconej ceny następuje tylko i wyłącznie na saldo klienta w sklepie https://laboteka.com i jest dostępna do wykorzystania na kolejne zakupy.
13.   Zwrotowi nie podlega kwota wysyłki towaru.
14.   Kwota z salda klienta jest realizowana w pierwszej kolejności podczas realizacji zakupów w Sklepie.
15.   Zasilenie salda kwotą ceny zwrotu obliguje klienta do jej wykorzystania w okresie 12 miesięcy od daty zasilenia. Po tym czasie saldo ulega wyzerowaniu, a zgromadzone na nim środki z danego zwrotu nie podlegają odnowieniu.
16.   Klient, który zamierza dokonać zwrotu towaru uregulowanego niniejszym punktem regulaminu, powinien uprzednio zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 
11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1.    Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
2.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Enan S.A. ul. Strefowa 4 58-200 Dzierżoniów, mailowo pod adres kontakt@laboteka.com.
3.     W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
12. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
1.    Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Wzór formularza odstąpienia od umowy:
………………………………………
Miejscowość, data
………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………
(dane adresowe)
………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)                                                                                                                               
Firma ENAN S.A.
Ul. Strefowa 4
58-200 Dzierżoniów
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
   
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia* …………………………, nr faktury zakupowej ……………………………………………………………, której przedmiotem był* …………………………………………………………… .
Umowa, o której mowa powyżej, została zawarta w dniu ………………………………, 
za pośrednictwem sklepu internetowego …………………………… . Zakupiony towar otrzymałam/em w dniu* …………………………………… .  
Proszę o zwrot kwoty w wysokości ……………………………………………………… zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł) 
na rachunek bankowy, nr konta: …………………………………………………………………………
Dane posiadacza rachunku bankowego: ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………
 
 Podpis Klienta                  
Prosimy odesłać produkty na adres:
ENAN S.A.
ul. Strefowa 4
58-200 Dzierżoniów
* Pola obowiązkowe
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel