Odstąpienie od umowy

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru towaru przez Klienta.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wyrażono zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Proces odstąpienia od umowy:
1. Poinformuj o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres ENAN S.A., ul. Strefowa 4, 58-200 Dzierżoniów lub pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@laboteka.com). Wzór formularza odstąpienia od umowy znajdziesz poniżej.
2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację o chęci odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni, liczonych od dnia odbioru zamówienia.
3. Zakupiony towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
4. Aby możliwie usprawnić proces odstąpienia od umowy, sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”.
5. Produkt zwracany należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Wzór formularza odstąpienia od umowy:
………………………………………
Miejscowość, data
………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………
(dane adresowe)
………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)                                                                                                                               
Firma ENAN S.A.
Ul. Strefowa 4
58-200 Dzierżoniów
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
   
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia* …………………………, nr faktury zakupowej ……………………………………………………………, której przedmiotem był* …………………………………………………………… .
Umowa, o której mowa powyżej, została zawarta w dniu ………………………………,
za pośrednictwem sklepu internetowego …………………………… . Zakupiony towar otrzymałam/em w dniu* …………………………………… .  
Proszę o zwrot kwoty w wysokości ……………………………………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł)
na rachunek bankowy, nr konta: …………………………………………………………………………
Dane posiadacza rachunku bankowego: …………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………
 
 Podpis Klienta                  
Prosimy odesłać produkty na adres:
ENAN S.A.
ul. Strefowa 4
58-200 Dzierżoniów
* Pola obowiązkowe
pixel